Krisplan

Här finns klubbens krisplan som är antagen av styrelsen den 10 september 2018

Krisplan för Rånäs orienteringsklubb

INLEDNING

I föreningen bör man utse en krisgrupp (styrelsen), med namn, telefonnummer som kan kontaktas när en olycka inträffar.

Krisgruppen måste snabbt kunna mobilisera de resurspersoner som den aktuella situationen kräver.

Vid olyckor är det viktigt att besluta om åtgärder i samråd med de närmast berörda.

Kriser är något som alla upplever i olika livsskeden. Kriser som den här krisplanen handlar om, förorsakas av olika yttre händelser t ex genom att någon avlider eller är med om en olycka.

Denna plan är tänkt att fungera som en handledning för medlemmar i Rånäs Orienteringsklubb om en olycka eller ett dödsfall skulle inträffa i samband med föreningsaktivitet.

Man skjuter gärna problemen om sorg och död framför sig därför att man hoppas att sådant inte skall inträffa i den egna föreningen. Med en sådan attityd kan det hända att när en olycka eller ett dödsfall faktiskt händer står man där osäker och förvirrad. Mentala och praktiska förberedelse kan vara av avgörande betydelse för både aktiva och ledare när en kris inträffar.

Alla i föreningen måste känna till krisplanen, vad den innehåller och var den finns. Alla nya personer i föreningen ska få information om klubbens krisplan och krisplanen skall finnas publicerad på hemsidan med aktuella uppgifter. Styrelsen ansvarar för att krisplanen innehåller aktuella uppgifter.

En förutsättning för att arbetet skall fungera bra i en krissituation är att det finns en tydlig rollfördelning.

Vår förhoppning är att planen ska kunna användas också i andra krissituationer än de vi behandlat i texten. Människor i kris reagerar på ett likartat sätt oavsett krisens orsak. De förslag vi har till åtgärder kan därför vara till stöd i olika situationer.

 

VIKTIGA TELEFONNUMMER VID KRIS

Ordförande Mattias Örtlund 076-019 21 20

Allmänt nödnummer  112
Sjukvårdsupplysningen 1177
Akuttandvården S:t Eriks sjukhus 08-672 30 00
Folktandvården i Norrtälje 020-687 55 00
Polis alarmnummer  114 14
Giftinformationscentralen 010-456 6700


Krisgrupp:

Namn Telefonnummer
Mattias Örtlund 076-019 21 20
Helene Svensson 070-835 62 85
Peter Olá 070-854 19 17
Agneta Karlsson 070-825 61 60
Jacob Henriksson 076-142 47 81
Lena Nyström Nilsson 070-824 84 59 

 

 

 

 

 

 

 VID ALLVARLIGA OLYCKOR VID AKTIVITETER I FÖRENINGEN

AKUTÅTGÄRDER PÅ OLYCKSPLATSEN

 • Den/de vuxna som kommer först till platsen ser till att någon tillkallar ambulans och att någon som känner den skadade följer med till sjukhuset. Man försöker i möjligaste mån hålla barn borta från olycksplatsen.
 • Ordförande meddelas. Ordförande/ledare underrättar individens hem om händelsen.
 • Ta inte över, utan låt de drabbade göra så mycket de själva kan. Främja aktivitet i stället för passivitet.
 • Varsam beröring lugnar, t ex sitt nära, håll handen, håll om.
 • Skydda mot ytterligare stress genom att försöka hålla massmedia och nyfikna åskådare på avstånd. Den drabbade bör besparas fler starka intryck.
 • För att orka – tag hjälp eller be om avlösning.

 

KRISEN KOMMER

Möte om vad som hänt

Samla krisgruppen och börja mötet med att fastställa vad som säkert kan konstateras har hänt. Besluta om vad som ska göras, av vem, när och tid för uppföljning.

 • Skriv protokoll vid mötet.
 • Starta en journal över alla händelser och insatser.
 • Utvärdera och följ kontinuerligt upp insatserna.
 • Informera öppet, sakligt och tydligt.
 • Vid olyckor kontaktas polisen som har informationsansvar gentemot allmänheten.
 • För att undvika onödiga spekulationer bör styrelsen i föreningen informeras om det inträffade så snabbt som möjligt.

 

Svårare olycka eller dödsfall

Första insatsen

En person ansvarar för arbetsfördelning och utser:

 • En eller två personer som tar hand om den skadade (välj de med mest vårdkunskap)
 • Lämna inte den skadade ensam!
 • En person larmar och möter även utryckningen. Följande uppgifter ska lämnas  när du larmar:

Vem är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från?

Vad har hänt?

Var har det hänt, d v s vart ska räddningspersonal bege sig?

Om platsen är svår att hitta för räddningspersonalen:

Var kan du möta dem och visa vägen?

Var möts ni om det är terräng utan bilväg?

Tänk på att helikopter kräver särskilda landningsplatser Lämna deltagarförteckningen till räddningspersonalen.

Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna?

När hände det?

 • En tar hand om de övriga i gruppen och informerar vad som hänt.
 • En tar hand om press och polis.
 • En följer med transporten till olycksplatsen.
 • En följer med transporten till sjukhus.
 • Informera krisgruppen hemma.

 

Hot

Hot mot medlemmar, ledare, anställd eller egendom ska polisanmälas. Om det händer att inblandade inte vill involvera polisen bör juridisk hjälp anlitas.

 

Efterbearbetning

 • Håll kontakten inom gruppen, både aktiva och ledare.
 • Håll koll på varandra; en person som inte hör av sig kanske har klarat krisen bra, men ”frånvaron/tystnaden” kan också bero på djup kris som orsakar apati.
 • Stötta varandra.
 • Håll kontakten med anhöriga.
 • Diskutera insatserna med inblandade och notera nya åtgärder
 • Ordföranden ansvarar för att anmälan görs till försäkringsbolag.

 

Minnesstund

Fundera på vilka som ska bjudas in och vad som förväntas? I allmänhet behövs en avskild plats, där man kan spela lugn musik och tända ljus. Själva olycksplatsen utgör ofta mötesplatsen, men tänk då på att det kan vara utomhus och svårt att skapa avskildhet.

Anlita gärna en präst eller annan andlig ledare för att leda minnesstunden. De kan också bistå med råd och anvisningar för mötet, även om de inte medverkar.

 • Stötta varandra.
 • Håll kontakten med anhöriga.
 • Diskutera insatserna med inblandade och notera nya åtgärder.
 • Anlita gärna en präst eller annan andlig ledare för att leda minnesstunden.

Ta kontakt med alla som var närmast berörda.

Bestäm om hur fortsatt kontakt med den skadade och eventuell familj skall kontaktas och följas.

Bestäm om närvaro vid begravning om någon avlidit.

Uppföljning på möten med klubben.

Ta upp hur information skall spridas exempelvis på hemsidan.

 

Hjälp påkallad av polisen eller annan förening

Kriser kan uppstå när någon person är försvunnen. Det kan vara vid aktivitet i den egna föreningen eller i annan förening. Polisen kan också ta kontakt med föreningen för att få hjälp i sökarbete när de söker efter någon i allmänheten som är försvunnen. Föreningen bör alltid vara behjälplig när polisen ber om hjälp. Det är dock alltid frivilligt för föreningsmedlem att delta i eftersökningar.